Y a s h o d a

Back to Yashoda's Home Page
Audio Samples
Longing For The Divine
Jai Jai Gananayaka Part 1
Shri Guru Sharanam
Ganga Ki Jai Jai
Durge Jai Jai Ma
Oh Kali Oh Mata
Raghunandan
Jai Shiva Shankara Part 1
Jai Shiva Shankara Part 2
Jai Ma
Jai Jai Gananayaka Part 2
Jai Ganesha
Jai Ganesha
Come to Poland
Kripa Karo
Carpe Diem
Om Namah Shivay